Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Zoeken
Tekstgrootte

Stichting Pancreas

Algemeen

Stichting Pancreas werd op 15 november 2010 door Alvleeskliervereniging Nederland opgericht en staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 5128.1643 en is bekend onder RSIN-nummer 8231.93330.

Contactgegevens
Stichting Pancreas, Postbus 420, 9400 AK Assen

Telefoonnummer     : (0592) 269.180
Bankrekening          : NL86ABNA.0474.624.862

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Belastingdienst heeft aan Stichting Pancreas de ANBI-status verleend, op grond waarvan giften (donaties/legaten/schenkingen) ten gunste van de stichting voor derden fiscaal aftrekbaar zijn en deze door de stichting fiscaal onbelast kunnen worden ontvangen.

Bestuur

De uitvoering van het beleid is opgedragen aan het bestuur van Stichting Pancreas.
Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van Alvleeskliervereniging Nederland. Benoemingen vinden plaats voor een zittingsperiode van 3 jaar. Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. De in het kader van hun functie gemaakte onkosten mogen wel worden gedeclareerd.

Huidige samenstelling van het stichtingsbestuur:

Naam

 

Functie

E-mailadres

   

Vacant

 

Voorzitter

voorzitter@stichtingpancreas.nl

   

Gerda Meiboom-Schimmel

 

Secretaris

secretaris@stichtingpancreas.nl

   

Harry Mulder 

  penningmeester pemmingmeester@stichtingpancreas.nl    

Beleidsplan

Hierna volgt een beknopt Beleidsplan 2017-2020 van Stichting Pancreas :

Doelstelling
Stichting Pancreas heeft ten doel het financieel ondersteunen van Alvleeskliervereniging Nederland (KvK-nummer 24281510) bij het verwezenlijken van haar doelstellingen en voorts voor al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het behartigen van financiële en materiële belangen; het verkrijgen en behoren van goederen waaronder registergoederen; alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het doel en de belangen van de Alvleeskliervereniging. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Kernwaarden
De stichting vindt het belangrijk dat de bij haar betrokken personen en partijen,
haar ervaren en herkennen in:

  • Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoelingen die we zeggen te hebben
  • Respect: zodanig met anderen omgaan, dat zij ons respect ervaren
  • Professionaliteit:  binnen de grenzen van de mogelijkheden, in staat zijn om waar te maken wat er gezegd wordt
  • Duurzaamheid: bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de relatie met Alvleeskliervereniging Nederland en anderen

Legitimatie
De stichting stelt zich open voor het oordeel van hen voor wie de betekenis van onze ondersteuning van betekenis is.

Jaarverslag

Het bestuur van Stichting Pancreas legt verantwoording af over het gevoerde beleid in een jaarverslag. Dat verslag bevat een activiteitenverslag, een Staat van baten en lasten, alsmede een balanspositie waaruit de vermogenspositie per jaarultimo blijkt. Vanwege de aan de ANBI-status gekoppelde publicatieplicht, worden de jaarverslagen op deze website gepubliceerd.

Jaarverslag Stichting Pancreas 2021