Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Zoeken
Tekstgrootte

Over Alvleeskliervereniging (AVKV)

Dit is een beknopt Beleidsplan 2017-2020 van Alvleeskliervereniging Nederland, een door de Overheid erkende landelijke patiëntenvereniging, die in 1997 bij notariële akte is opgericht door
en voor patiënten met een aandoening aan de alvleesklier. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24281510. Met dit document wordt tegemoet gekomen aan de publicatievoorwaarden die door de Belastingdienst van een ANBI-instelling worden verlangdHuidige samenstelling van het stichtingsbestuur: zie AVKV Bestuur


Doelstelling
De vereniging kiest als vertrekpunt het belang van lotgenoten met een aandoening aan de alvleesklier en hun naasten en wil waarde scheppen voor haar achterban door:

 • Bieden van informatie ten aanzien van de alvleesklierproblematiek.
 • Bevorderen van medisch/wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong,
 • de behandeling en het voorkomen van alvleesklierproblemen.
 • Onderhouden van contacten met:
  a) medisch specialisten met expertise ten aanzien van de alvleesklierproblematiek.
  b) andere (patiënten-)verenigingen en koepelorganisaties.
 • Samenwerken met andere (patiënten-)organisaties.

Kernwaarden
De vereniging vindt het belangrijk dat haar leden en andere bij de vereniging betrokken personen en partijen, haar ervaren en herkennen in:

 • Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoelingen die we zeggen te hebben.
 • Respect: zodanig met anderen omgaan, dat zij ons respect ervaren.
 • Professionaliteit:  binnen de grenzen van de mogelijkheden, in staat zijn om waar te maken wat er gezegd wordt.
 • Duurzaamheid: bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de relatie met onze achterban en anderen.

Legitimatie
De vereniging stelt zich open voor het oordeel van hen voor wie de betekenis van onze ondersteuning van betekenis is. Vanuit hun betrokkenheid verwerven leden zeggenschap over het door het bestuur te voeren beleid en de wijze waarop wij bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling.

Financiële middelen
De vereniging verkrijgt financiële middelen vanuit de contributie van haar leden, Overheidssubsidie, giften en donaties. Daarnaast wordt in zeer beperkt mate tegen betaling advertentieruimte aangeboden aan derden, om te adverteren in haar verenigingsmagazine Pancreatief, dat 4x per jaar verschijnt.
Jaarlijks stelt de penningmeester van de vereniging een Staat van baten en lasten op, die wordt opgenomen in een jaarverslag van de vereniging, waarin ook aan de hand van een activiteitenverslag de gang van zaken over het afgelopen jaar aan de leden en de Overheid wordt verantwoord. De jaarrekening van de vereniging wordt door een extern accountant opgesteld.

Steunstichting
De vereniging onderhoudt een nauwe relatie met Stichting Pancreas, een steunstichting die in 2010 bij notariële akte werd opgericht door Alvleeskliervereniging Nederland . Doel van de stichting is het verwerven van financiële middelen teneinde Alvleeskliervereniging Nederland financieel te kunnen ondersteunen bij het verwezenlijken van haar doelstelling en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Afbeelding: ANBI_FC_schaduw

Keurmerk

De Alvleeskliervereniging Nederland heeft de ANBI-status. Dat houdt in dat de vereniging voldoet aan de daarvoor geldende criteria en door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn giften en donaties aan de vereniging onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. 

Lees meer over: Schenken met fiscaal voordeel